IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

Peletizace


     Přepracování sypkých materiálů a kalů tak, aby byly vhodné pro recyklaci, další výrobu (jako výchozí surovina) nebo skládkování (pro splnění ekologických požadavků tj. odstranění prašnosti, snížení vyluhovatelnosti). Jedná se o využití technologie peletizace, pro výrobu granulátů průměru 3 až 20 mm. Tato technologie je zejména vhodná pro přepracování:

 1. Slévárenských odprašků z elektrických obloukových pecí a z recyklace slévárenských písků - využití pro recyklaci nebo ekologické skládkování.
 2. Popílků a strusky, které produkují elektrárny, teplárny, spalovny - využití pro výrobu umělého kameniva nebo skládkování.
 3. Uhelných prachů a kalů - využití pro odstranění prašnosti.
 4. Sklářských kmenů - využití pro odstranění prašnosti a snížení spotřeby energie při tavení.

     Základní sestavení peletizační linky je vyznačeno v části dokumentace. Pro využití technologie peletizace resp. stavbu výrobních linek máme k dispozici dostatek informací a podkladů (vypracovány souhrnné technické zprávy), které jsme získali při laboratorních a poloprovozních zkouškách a při provozním ověření dříve realizovaných staveb. Dosud bylo realizováno 9 staveb peletizačních linek:

     Volba technologie zpracování a návrh výrobní linky závisí na druhu materiálu a požadavcích na výsledný produkt (mechanické a chemické vlastnosti). Dále uvádíme příklady zpracování některých materiálů – popsané vlastnosti výsledného produktu platí obecně i pro ostatní druhy granulovaných materiálů s tím, že vlastnosti produktu je možné upravit následným tepelným zpracováním (sintrací) tzn. výrazné zvýšení pevnosti.

Peletizace popílků

     Pro rozšíření využití technologie peletizace jsme provedli laboratorní zkoušky granulace popílků z fluidních kotlů. Granulát byl zhotoven bez přidání jakýchkoliv pojiv (popílek pouze navlhčen vodou). Takto vyrobený granulát je možné použít jak pro stavební účely (alespoň na zásypy), tak přidávat do stabilizátu před dopravou na skládku.

     Pro použití na zásypy má takto zhotovený granulát některé výhodnější technické parametry oproti materiálům, které se na zásypy běžně používají (písek):

 1. Granule se po uložení do půdy nerozpouští, zachovávají si svůj tvar, plní funkci drenáže.
 2. Sypná hmotnost granulátu je nižší než u písku tzn. snižují se náklady na dopravu k místu určení (zvýšení objemu přepravovaného materiálu).
 3. Pevnost granulí je vyhovující i pro výrobu stavebních prvků – předpokládáme že bude vyhovovat i pro použití na zásypy. Ekologicky nezávadné.

Použití granulovaných popílků fluidních kotlů, pro skládkování, přináší následující výhody:

 1. Pokud obsahuje zásyp 50 % granulovaného popílku a 50 % pouze zvlhčeného popílku, zvýší se sypná hmotnost zásypového materiálu o cca 15 až 20 % tzn. zvýšení kapacity skládky - ověřeno pouze laboratorními zkouškami (provozně neodzkoušeno).
 2. Zvyšuje se stabilita skládky (popílek v granulích je zhutněn).
 3. Dochází k částečnému odstranění problémů při pásové dopravě stabilizátu do prostoru skládky - částečné snížení prašnosti a nalepování na dopravní pásy (v místech přesypů dochází k promísení granulátu se sypkým materiálem, nicméně požadovaného efektu je dosaženo).

Peletizace slévárenských odprašků

     Jedná se o odprašky z elektrických obloukových pecí a z recyklace slévárenských písků - buď bez pojiva nebo s pojivem (jeho potřebu, druh a množství je nutné stanovit v rámci řešení technologie zpracování podle podmínek odběratele na chemické a fyzikální vlastnosti granulátu). Granulace slévárenských odprašků přináší následující výhody:

 1. Granulací odprašků dochází ke snížení vyluhovatelnosti. To má zvýšený význam v současné době, kdy se ve formovnách začínají používat furanové pryskyřice. např. granulát odprašků z recyklace slévárenských písků, který obsahuje furan. pryskyřice, má oproti původnímu (neupravenému) stavu přibližně 10x nižší hodnoty vodného výluhu (vyluhovatelnost), které se blíží požadavkům pro zatřídění do skupiny komunálních odpadů (neupravené odprašky spadají mezi nebezpečné odpady) - to má značný význam při snížení nákladů na skládkování.
 2. Granulované odprašky umožňují recyklaci (v prachovém stavu nelze).
 3. Odstraní se prašnost při manipulaci a na přesypech při pásové dopravě.
 4. Usnadní se manipulace při zamrzání materiálu - je možné snadněji vyprazdňova přepravní kontejnery.     Zpět